Stuterier

Ansökta Stuterinamn

Nedanstående ansökningar har inkommit;

 

Vogler               Frida Vogler, Dyltabruk                                       shetland

Unik's                Jennifer Svegårdh, Strömsund                        shetland, gotlandsruss

 

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 14 juli 2024.

UPPDATERADE REGLER FÖR REGISTRERING AV STUTERINAMN I SPAF (Antagna 240514)
Registrering och godkännande av ett stuterinamn hos Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF)
innebär att stuterinamnet som prefix eller suffix (placerat före eller efter ponnyns egentliga
namn) är skyddat och endast får användas av stuterinamnsinnehavaren vid registrering av
hästar hos de avelsorganisationer som utfärdar hästpass för de hästraser som omfattas av
SPAF’s verksamhet.
• Innehavare av registrerat stuterinamn ska vid registreringstillfället vara medlem i en rasförening som är ansluten till
SPAF.
• Ansökan om registrering ska insändas till SPAF’s kansli på särskild blankett som kan rekvireras från kansliet eller
hämtas från SPAF’s hemsida.
. Ansökningar måste vara SPAF’s kansli tillhanda senast 2 veckor innan styrelsemöte (se kalender SPAF’s hemsida)
för att kunna behandlas på närmast kommande styrelsemöte.
• Stuterinamn ska godkännas av SPAF’s styrelse samt offentliggöras på SPAF´s och
avelsorganisationens/rasföreningens offentliga hemsida och eventuella mediekanaler. Envar äger då rätt att protestera
mot namnet.
• Om inga protester inkommit en månad efter offentliggörandet godkänns namnet definitivt.
• Godtagbart namn kan gälla gårdsnamn eller dylikt, men i princip inte ortsnamn, kommuner, länsnamn och liknande
vilka kan komma att omfatta alltför stora områden. Namn som kan förväxlas med svenska eller utländska stuterinamn
eller allmänt används i namn på ponnyer kan inte godkännas. Stuterinamn får inte innehålla namn på hästras. Namn
på Handelsbolag eller Aktiebolag som är registrerade på Bolagsverket får endast användas om den sökande är
innehavare av bolaget. Namnets lämplighet avgörs av SPAF’s styrelse.
• Stuterinamn ska innehålla mer än en bokstav och kan användas som prefix eller suffix.
. Innehavaren av ett stuterinamn har rätt att använda detta för uppfödningar av fler ponnyraser än de som angivits vid
godkännandet.
• Stuterinamn får endast användas på ponny som uppfötts av stuterinamnets innehavare och som är fallen efter sto
vilket uppfödaren äger eller leasar enligt avtal som bifogas registreringsansökan för ponnyn. Eventuella meduppfödare
ska vara registrerade som medinnehavare av stuterinamnet.
• Innehavare kan endast vara registrerad för ett stuterinamn.
• Övertagande/överlåtelse av stuterinamn kan ske efter särskild prövning av SPAF’s styrelse. Skriftlig ansökan skickas
till SPAF’s kansli och ska innehålla uppgifter om skälen för övertagandet och eventuell anknytning till stuterinamnet
samt ett skriftligt medgivande från innehavaren eller annan representant för denne. För övertagande utgår halv
inregistreringsavgift.
• Efter ansökan från innehavaren till registrerat stuterinamn kan medinnehavare registreras. För medinnehavare utgår
halv inregistreringsavgift.
• Övriga namnregler, inklusive möjligheter till namnbyte för ponny eller inregistrering av eventuellt handelsnamn, styrs
av det officiella regelverket hos den avelsorganisation som utfärdar ponnyns ursprungliga hästpass.
• Innehavare av stuterinamn förväntas anmäla flyttning eller upphörande av verksamhet till SPAF.
• SPAF kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet ej kan anses förenlig
med seriös ponnyuppfödning. Exempel härpå är brott mot SPAF’s eller medlemsföreningarnas stadgar vilket medför
uteslutning eller att innehavaren inte fullgjort sina skyldigheter gentemot aktuell huvudman ( t ex obetalda avgifter).
• Kostnad för inregistrering 1000 kr. Registreringsbeviset utsänds mot postförskott efter godkännande.
• SPAF’s godkännande av stuterinamn medför inte prövning av, eller godkännande av upphovsrättsligt skydd


unsplash